جلد دکترین بیع اسناد بالادستی نظام حسن عباسی اسماعیل نژاد مستر پلن اقتصاد

دکترین بیع

دکترین ملی بیع جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۴ برای ادراک جایگاه مدل مشخص اقتصادی، در اداره یک سیستم ملی، عنایت و توجه به مبانی اندیشه استراتژیک اقتصادی الزامی است. از این منظر تبیین «پارادایم» به‌عنوان پیش‌شرطی اساسی در تفلسف اقتصادی و سیر تفکر استراتژیک گام نخست و اصلی تلقی می‌شود. از میان چهار پارادایم …

دکترین بیع ادامه »