ویژه‌نامه مقاومت اقتصادی

ویژه‌نامه مقاومت اقتصادی

ویژه‌نامه مقاومت اقتصادی   از زمستان سال ۱۳۹۰ آمریکا ســطح تحریم هــای خــود را بــه حــدی افزایــش داد کــه تــا قبــل از آن بی ســابقه بــود. در واقــع اگــر بــه جــای واژه ی تحریــم از کلمــه ی حصــر اســتفاده شــود، بهتــر می توانــد بیان گــر واقعیــت اقدامــات آمریــکا علیــه ایــران باشــد. حصر، یک اســتراتژی نظامی …

ویژه‌نامه مقاومت اقتصادی ادامه »