بانکداری ، ربا و قوانین مالی اسلام

بانکداری ، ربا و قوانین مالی اسلام این کتاب در ۲۵۵ صفحه به مسائل اقتصادی پرداخته و از دو بخش تشکیل شده است: یک بخش نوشتاری با عنوان «بانکداری و قوانین مالی اسلام» و یازده گفتار تفسیری که به مسئله ربا اختصاص یافته است. شناسنامه کتاب نویسنده: شهید آیت الله بهشتی ناشر: بنیاد نشر آثار …

بانکداری ، ربا و قوانین مالی اسلام ادامه »