علم اقتصادِ کلاه‌برداری معصومانه

کلاه‌برداری‌ها از اقتصاد سنتی و تعلیم آن و همچنین ازدیدگاه‌های آیینی زندگی اقتصادی نشات می‌گیرد. این کلاه‌برداری‌ها می‌تواند به ویژه چنان که انتظار می‌رود، از منافع فردی و گروهی خوشبحت‌ترین، و از لحاظ سیاسی برجسته‌ترین افراد در جماعتی بزرگ‌تر حمایت کند، و می‌تواند بر حسب شناخت روزمره به احترام و اقتدار دست یابد. اما این تدبیر فرد و یا گروه نیست، بلکه می‌تواند بیان‌کننده دیدگاه طبیعی، حتی شرافت‌مندانه و معصومانه به هرچیزی باشد که به بهترین وجه در خدمت نفع شخصی قرار بگیرد. نگارنده در کتاب حاضر، به بیان کلاه‌برداری معصومانه و قانونی که نقش مهمی در زندگی شخصی و گفتمان عمومی دارد»، می‌پردازد. برخی از عنوان‌های فصل‌های کتاب: اقتصاد سازش، ماهیت کلاه‌برداری معصومانه، قدرت شرکتی، نام‌گذاری مجدد سیستم، و جهان مالیه.
عضویت
Notify of
guest
۰ Comments
Inline Feedbacks
نمایش کل بحث