ویژه‌نامه مقاومت اقتصادی

ویژه‌نامه مقاومت اقتصادی

  از زمستان سال ۱۳۹۰ آمریکا ســطح تحریم هــای خــود را بــه حــدی افزایــش داد کــه تــا قبــل از آن بی ســابقه بــود. در واقــع اگــر بــه جــای واژه ی تحریــم از کلمــه ی حصــر اســتفاده شــود، بهتــر می توانــد بیان گــر واقعیــت اقدامــات آمریــکا علیــه ایــران باشــد. حصر، یک اســتراتژی نظامی بــرای تســلط بــر یــک ســرزمین اســت؛ ســرزمینی کــه در مقابــل دشــمن مقاومــت می کنــد و بــه ســادگی نمی توان آن را به اشــغال درآورد.

حال اگر در این میان، حصر اقتصادی صورت گرفته باش، تنها مسیر برای نجات مقاومت اقتصادی است به نحوی که دشمن مایوس شده و کنار بکشد. ویژه‌نامه مقاومت اقتصادی، مجلدی است که برای حضور در یکی از برنامه‌های نمایشگاهی نهضت تهیه شده و به این موضوع می‌پردازد.

شناسنامه کتاب

عضویت
Notify of
guest
۰ Comments
Inline Feedbacks
نمایش کل بحث